The medical opinions and advices contained in this blog are those of the respective authors and should serve as guides. The patient themselves have the final decision with what to do to their health.
IMPORTANT: To ask for medical opinion, send your message by email here

Sunday, April 11, 2010

Handa Ka Na Bang Magretiro?

Sa Pilipinas, kapag umabot na sa 65 taong gulang ang isang tao, masasabing pwede nang huminto sa pagtatrabaho at mag-enjoy na lamang sa buhay. Nguni’t nakahanda ba si Juan Dela Cruz na mamuhay ng ayon sa kanyang naisin kahit walang trabaho? Naiisip kaya ni Juan ang magiging buhay kapag dumating na sa edad na ito? Habang ang tao ay nasa murang edad pa lamang, natural lamang na malayo pa sa isip nila ang bagay na ito. Kapag tumanda na si Juan kailangang mamahinga na sa pagtatrabaho o magretiro.
allvoices